Nội dung chi tiết

Mô tả chi tiết

Nhà máy phân bón Thiên Nông thuộc công ty TNHH Minh Tiến tuy thuộc ngành công nghiệp nhưng sản phẩm làm ra lại phục vụ cho nông nghiệp. Vì vậy bản chất phục vụ lợi ích người nông dân và công nhân là một, sự nghiệp phát triển của công ty phải lấy cái đích là phục vụ nông dân, nông nghiệp, nông thôn làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình. Các hoạt động của công ty cũng không nằm ngoài mục đích này.
Sản phẩm phân bón là loại vật tư kĩ thuật, do đó để sử dụng có hiệu quả người sử dụng phải hiểu biết về nó. Để tạo được lợi nhuận hữu hình là vật chất nông sản có thể, còn phải đem lợi nhuận vô hình là kiến thức khoa học cho bà con nông dân. Trên tinh thần đó, công ty đã tìm mọi cách đưa các kiến thức và kĩ thuật nông nghiệp: đất, phân, sinh lý cây trồng tới bà con nông dân. Sau khi nông dân nắm đuwọc phần nào kiến thức, họ sẽ có những lựa chọn hợp lý, hiệu quả cao hơn trong việc sủ dụng các loại phân bón. Công ty dã kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học làm c?u n?i khoa học, trí thức nông nghiệp, nông dân. Và trở thành một chất keo dính kết nối liên minh Công - Nông - Thương - Trí.
Ðể tăng chu k? s?ng của sản phẩm, các sản phẩm của công ty phải càng được bổ sung và hàm lượng kĩ thuật, chất lượng của sản phẩm ngày một cải thiện toàn diện, để người nông dân ngày càng có hiệu quả hơn khi sử dụng các sản phẩm này: Các loại phân bón chuyên dùng, các biện pháp ?c ch? quá trình tan của phân bón, việc đưa các chất dinh dưỡng trung, vi lượng thích hợp vào phân bón chính là s?u nâng cao v? hàm lu?ng k? thu?t cho các sản phẩm phân bón. Và dây cung là nh?ng ti?n d? trong m?c tiêu: Bón phân cân d?i vì m?t n?n nông nghi?p b?n v?ng và s?ch c?a B? Nông nghi?p và phát tri?n nông thôn.
V?i v? th? m?i, Nhà máy phân bón Thiên Nông ph?n d?u t?p trung m?i ngu?n l?c, d? tr? thành nhà s?n xu?t phân bón NPK phát tri?n m?nh m? và ?n d?nh, không ch? ? Vi?t Nam mà còn có d?i v?i khu v?c ASEAN.
Với phương châm hợp tác – phát triển sáng tạo – hướng tới tương lai, Nhà máy phân bón Thiên Nông luôn sẵn sàng lien kết , hợp tác với các ban ngành, đoàn thể , các viện , trường, trung tâm, các nhà khoa học, các công ty, dơn vị , đại lý bán hàng... cũng như mọi cá nhân trong và ngoài nước cho sự phát triển của tất cả chúng ta .

Địa chỉ
Danh mục
Khu vực
mood_bad
  • Chưa có thông tin.
  • chat
    Thêm đánh giá